ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การดำเนินงานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา (คทช) ประจำปี 2561
2. การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างโครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมงชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. โครงการสำนักงานสีเขียว
4. โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน งบประมาณ 2561
6. โครงการสร้างความร่วมมือด้านขยะและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2561
7. ดำเนินงานเข้าร่วมโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทราบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"